• Hey Guest,

  If you would still like to donate, you still can. We have more than enough funds to cover operating expenses for quite a while, so don't worry about donating if you aren't able. If you want to donate something other than what is listed, you can contact RainAndSadness.

  Bitcoin Address (BTC): 39deg9i6Zp1GdrwyKkqZU6rAbsEspvLBJt

  Ethereum (ETH): 0xd799aF8E2e5cEd14cdb344e6D6A9f18011B79BE9

  Monero (XMR): 49tuJbzxwVPUhhDjzz6H222Kh8baKe6rDEsXgE617DVSDD8UKNaXvKNU8dEVRTAFH9Av8gKkn4jDzVGF25snJgNfUfKKNC8

Himalayan

Himalayan

"Wake up to reality, nothing ever goes as planned"
Sep 30, 2022
422
AAaaaaaaaaaaaaaassss aaaåaäääæ. Aaaaaaaaaáhhh!!!!!!!!!!!?
 
U

Unending

-
Nov 5, 2022
1,517
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
 
S

sasuim

Member
Jan 23, 2023
23
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
F

Forever Sleep

Earned it we have...
May 4, 2022
8,113
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH-CHOO!
 
narval

narval

Enlightened
Jan 22, 2020
1,188
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 
 • Like
Reactions: Rogue Proxy
U

Unending

-
Nov 5, 2022
1,517
A A A A a A A A a A A A A a A A A a A A A A a A A A a
A A A A a A A A a
 
causingkeep

causingkeep

Member
Feb 2, 2023
18
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
aaaaaaa
aAaaaaAAAAAAAAA
 
 • Like
Reactions: jodes2
R

raindrinker30

Member
Feb 2, 2023
26
AAAAAAAAAAAAAaaAaAAAAAAAAAA
 
 • Like
Reactions: jodes2
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,737
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
 • Hugs
Reactions: stermc
F

F7Y801

Member
Feb 4, 2023
29
ÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAå
 
 • Like
Reactions: jodes2
FieldsofLavender

FieldsofLavender

nightmare life, go away! nightmare life, go away!
Feb 7, 2023
121
ⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯA
 
 • Like
Reactions: Rogue Proxy and jodes2
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,737
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
BrailleTogepi

BrailleTogepi

They/Them
Feb 6, 2023
56
AAAAAAA
AAA AAA
AA AA
AAA AAA
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
AAA AAA
AAAA AAAA

(this was supposed to be an amogus but I don't think the way the forum does multiple spaces together will allow that lmao)
 
 • Like
Reactions: notadaisy and jodes2
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,737
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
 • Like
Reactions: notadaisy and BrailleTogepi
notadaisy

notadaisy

already wilted
Feb 7, 2023
75
aaaaAaaaAaaAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAÀÁÃÂÄÅĀ@@@@@AA&&&aaAa
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,737
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,737
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
S

suisuiforum

Experienced
Jul 4, 2021
237
A̶̯͚͙̓A̷̙̻͒A̴̠͌̌͆Ǎ̸͎͉̳͉̿̏̂Å̵̘͗̀̀̓͜Ą̸͓̮̣̓ͅA̷͚̠̒̇Ă̶̳̟̯̾A̷͔̋̈́͆A̸͖̤̤̲͋͒A̵͓͕̰̲̙̓͒À̴̙̌À̶̢̱̅͑͘Ạ̵͕̦͙̬͋̾͗A̸̢̬̒̃́̚A̵̗͂̔A̴̱̬͂̈͝A̶̱͕̜͎͈̍̾̎̋̆A̵͕͈̙͘A̶͔̘͑
Á̸͚͇̲͈͆͗̊A̴͖̫͍͕͈͐͒̚Ạ̸̻̦̯̀̈̔͝Ȁ̶͙͎̗̪̓̈́ͅA̴̤̞̰͗̅̾̎̕A̸͚͇͑̈́͝Á̵͚̯͊́̓̃Ä̷̙́̿̌̚A̷͎̙̦͉͐A̵̧̱̗̜̮̓Ä̶͓͉̥Ȁ̵͍͙A̸̳̪͙̐Ä̷̛̯͈̦́̍͊͜Ą̸̪͖̖̓̉̓̚A̸͙̼̗̓̓Â̵̢̰͕͔̄̈̀͜͝Ȧ̴͉̦͛̔A̵͓͕̍́́A̴̙̽̀̆̆̇
Ầ̵̢̢͔̈́̓͋̇̋̓ͅA̷̡͎̺͔̾̊͊͊͛̃̊͂A̴̺̠̥̳̮͙̐̾͂̆̊͌̋͋À̷̢̭̤͇̖̯̔̄̉̀̑̿̚Ą̵̨̨̬̯̜̮͉́͛A̵̗͊̀A̷̺̼͔̐̄̇̆̉̃͗̚Ǎ̶͙͍̙̤Ā̸̬͓͖͚͙̱͈̦̍A̷͈̋͝A̴̞̿͒͂̚͠A̸̛͆͋͜A̵̬̲̹̺̎̓̎ͅẠ̵̌͆̔̒A̵̹̖̓̔̎̀̎̅Á̷̭͚̤͇͚͖̻̱͋͌̍͐͘̕͠Á̴͔͍͗́͘Á̵͎̹͈̥̙͍̼̲̇̔̿͠Ḁ̶̧͈̝̖̟̈́͌͌̎̾̾A̸̧̰͓̲͖̐̑̂͝
 
 • Love
Reactions: Rogue Proxy and jodes2
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,737
A̶̯͚͙̓A̷̙̻͒A̴̠͌̌͆Ǎ̸͎͉̳͉̿̏̂Å̵̘͗̀̀̓͜Ą̸͓̮̣̓ͅA̷͚̠̒̇Ă̶̳̟̯̾A̷͔̋̈́͆A̸͖̤̤̲͋͒A̵͓͕̰̲̙̓͒À̴̙̌À̶̢̱̅͑͘Ạ̵͕̦͙̬͋̾͗A̸̢̬̒̃́̚A̵̗͂̔A̴̱̬͂̈͝A̶̱͕̜͎͈̍̾̎̋̆A̵͕͈̙͘A̶͔̘͑
Á̸͚͇̲͈͆͗̊A̴͖̫͍͕͈͐͒̚Ạ̸̻̦̯̀̈̔͝Ȁ̶͙͎̗̪̓̈́ͅA̴̤̞̰͗̅̾̎̕A̸͚͇͑̈́͝Á̵͚̯͊́̓̃Ä̷̙́̿̌̚A̷͎̙̦͉͐A̵̧̱̗̜̮̓Ä̶͓͉̥Ȁ̵͍͙A̸̳̪͙̐Ä̷̛̯͈̦́̍͊͜Ą̸̪͖̖̓̉̓̚A̸͙̼̗̓̓Â̵̢̰͕͔̄̈̀͜͝Ȧ̴͉̦͛̔A̵͓͕̍́́A̴̙̽̀̆̆̇
Ầ̵̢̢͔̈́̓͋̇̋̓ͅA̷̡͎̺͔̾̊͊͊͛̃̊͂A̴̺̠̥̳̮͙̐̾͂̆̊͌̋͋À̷̢̭̤͇̖̯̔̄̉̀̑̿̚Ą̵̨̨̬̯̜̮͉́͛A̵̗͊̀A̷̺̼͔̐̄̇̆̉̃͗̚Ǎ̶͙͍̙̤Ā̸̬͓͖͚͙̱͈̦̍A̷͈̋͝A̴̞̿͒͂̚͠A̸̛͆͋͜A̵̬̲̹̺̎̓̎ͅẠ̵̌͆̔̒A̵̹̖̓̔̎̀̎̅Á̷̭͚̤͇͚͖̻̱͋͌̍͐͘̕͠Á̴͔͍͗́͘Á̵͎̹͈̥̙͍̼̲̇̔̿͠Ḁ̶̧͈̝̖̟̈́͌͌̎̾̾A̸̧̰͓̲͖̐̑̂͝
Wow that looks cool! How'd you do that??


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Dry-Finding7733

Dry-Finding7733

Expect disappointment and never be disappointed
Feb 1, 2023
48
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
 • Yay!
Reactions: aSilentVoice

Similar threads

ioogyuu
Replies
3
Views
209
Suicide Discussion
FireFox
FireFox
lacrimosa
Replies
12
Views
500
Offtopic
Forever Sleep
F
Y
Replies
1
Views
227
Suicide Discussion
lacrimosa
lacrimosa
ForeverAlone_autist
Replies
2
Views
109
Offtopic
ForeverAlone_autist
ForeverAlone_autist
Edpal247
Replies
1
Views
95
Offtopic
EvisceratedJester
EvisceratedJester